Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Rusycystyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Studia drugiego stopnia na kierunku „Rusycystyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelujacymi przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia łączą w sobie zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury rosyjskiej, najnowszych teorii lingwistycznych / glottodydaktycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego. Integralną część programu studiów o profilu nauczycielskim stanowi program praktyk pedagogicznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu wiedzy o języku, literaturze rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na ich interkulturowy wymiar, wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Przedmioty w bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych, pogłębiają wiedzę absolwenta, oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Specjalności:

Dodatkowe informacje

Rusycystyka
Rusycystyka (filologia rosyjska) – dział slawistyki wschodniej zajmujący się badaniem języka, kultury i literatury rosyjskiej.
Polityka Prywatności