państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kognitywistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Studia mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są przez Instytut Filozofii UJ we współpracy z: Instytutem Psychologii UJ, Instytutem Informatyki UJ, Akademią Górniczo-Hutniczą, City University of New York, Rutgers University oraz konsorcjum Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science.

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych, które stały się dostępne dzięki rozwojowi badań w zakresie nauk kognitywnych. W trakcie pierwszego roku studiów akcent kładziony jest na zapoznanie studentów z metodologią badań kognitywistycznych. Podczas drugiego roku studenci rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w trakcie specjalistycznych kursów dostosowanych do obranego przez nich jednego z trzech modułów specjalizacyjnych.

Dodatkowe informacje

Kognitywistyka
Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201512
rok 201611
rok 201717
Liczba absolwentów
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201541,7%
absolwenci z roku 201645,5%
absolwenci z roku 201758,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku6,2%3,8%0,6%
w II roku0,0%10,9%
w III roku3,7%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,560,630,22
w II roku0,004,07
w III roku0,41
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20158,3311,71
absolwenci z roku 20166,308,00
absolwenci z roku 20174,085,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201550,0%41,7%0,0%
abs. z roku 201681,8%45,5%0,0%
abs. z roku 201770,6%47,1%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca31,2%45,5%47,2%
umowa o pracę25,7%28,0%31,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 879 zł2 016 zł2 335 zł
w II roku3 409 zł2 235 zł
w III roku4 209 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 689 zł2 810 zł2 397 zł
w II roku4 441 zł3 362 zł
w III roku5 895 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,650,500,49
w II roku0,730,49
w III roku0,86
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności