Kraków, Polska

Bezpieczeństwo narodowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-12-16
inne oceny
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają za zadanie przekazanie pogłębionej wiedzy na temat roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie. Nacisk kładziony jest na wielopoziomową i wielowariantową analizę militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań i determinant bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego wobec nowych wyzwań w obliczu globalizacji, ze szczególnym naciskiem na kwestię bezpieczeństwa państwowego i publicznego w Polsce.

Studia umożliwiają pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Studenci zostaną także przygotowani do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej i nabędą również umiejętności pozwalające im na kierowanie działaniami antykryzysowymi, w szczególności związane z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Celem studiów jest dostarczenie usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i funkcji poszczególnych instytucji państwa, obowiązujących regulacji prawnych oraz przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa państwa oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się wzmiankowaną wiedzą.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo narodowe - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa rozszerzoną wiedzę – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe – stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201577
rok 201691
rok 201786
rok 201895
rok 201978
Liczba absolwentów
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201525,9%
absolwenci z roku 201629,7%
absolwenci z roku 201722,1%
absolwenci z roku 201816,9%
absolwenci z roku 201919,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku9,2%8,3%8,8%10,7%8,3%
w II roku6,6%3,3%3,3%6,8%
w III roku1,8%4,5%2,0%
w IV roku2,1%6,5%
w V roku3,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,221,181,781,921,83
w II roku1,060,960,631,47
w III roku0,381,270,41
w IV roku0,351,29
w V roku0,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20155,098,68
absolwenci z roku 20163,726,69
absolwenci z roku 20172,925,53
absolwenci z roku 20183,145,65
absolwenci z roku 20192,362,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201585,7%66,3%2,6%
abs. z roku 201687,9%72,5%2,2%
abs. z roku 201788,4%75,6%5,8%
abs. z roku 201890,6%67,4%6,3%
abs. z roku 201979,5%61,5%5,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca69,0%69,6%71,9%69,7%64,9%
umowa o pracę50,7%54,0%56,0%48,3%49,2%
samo­zatrudnienie2,0%1,6%4,4%3,2%3,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 356 zł2 370 zł2 679 zł2 973 zł2 937 zł
w II roku3 195 zł3 029 zł3 788 zł3 839 zł
w III roku3 814 zł3 696 zł4 462 zł
w IV roku4 524 zł4 515 zł
w V roku5 332 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 898 zł2 611 zł2 929 zł3 344 zł3 470 zł
w II roku3 322 zł3 069 zł3 812 zł3 960 zł
w III roku3 848 zł3 693 zł4 473 zł
w IV roku4 678 zł4 600 zł
w V roku5 374 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,570,570,630,620,59
w II roku0,750,700,820,76
w III roku0,840,780,89
w IV roku0,940,87
w V roku1,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Bezpieczeństwo narodowe (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności