państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Matematyka komputerowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Dwuletnie studia magisterskie na kierunku matematyka komputerowa przeznaczone są dla kandydatów, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym lub pokrewnym kierunku zdobyli już pewną wiedzę w zakresie matematyki i informatyki. Studia te pozwalają pogłębić i ugruntować już zdobytą wiedzę oraz uzyskać całościowe spojrzenie na efektywne i skuteczne wykorzystywanie komputerów przy rozwiązywaniu ważnych w zastosowaniach problemów matematycznych metodami algorytmicznymi.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka komputerowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra matematyki komputerowej. W trakcie studiów pogłębia i poszerza on swoją wiedzę z zakresu matematyki oraz informatyki, stając się wysoko wykwalifikowanym specjalistą w obszarze algorytmicznych aspektów matematyki ciągłej i dyskretnej oraz ekspertem w zakresie programowania. Jest on przygotowany do samodzielnego projektowania, implementowania i wdrażania systemów oprogramowania matematycznego oraz kierowania projektami informatycznymi wykorzystującymi modelowanie matematyczne. 

Ma świadomość konieczności i gotowość do ustawicznego kształcenia się ze względu na dynamicznie rozwijającą się matematykę komputerową. W szczególności jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje

Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Nie przeczy się więc tu wielkiej roli, jaką we współczesnej matematyce odgrywały systemy niezinterpretowane. Jest to ogon, który zaczął machać psem.
Autor: Willard Van Orman Quine
Matematyka
Matematyka – to bardziej czynność niż nauka.
Autor: Luitzen Egbertus Jan Brouwer
Matematyka
Stefan Banach to obok Euklidesa najczęściej wymieniane nazwisko w świecie matematyki.
Autor: Mariusz Urbanek, autor książki Genialni. Lwowska szkoła matematyczna
Polityka Prywatności