Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Elektroniczne przetwarzanie informacji

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów komunikacyjnych i zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych oraz projektowania i implementacji kursów zdalnego nauczania (e-learning). Program studiów drugiego stopnia obejmuje: - przedmioty humanistyczne: historia filozofii, filozofia kultury, socjologia kultury, etnologiczne metody badań terenowych, psychologia interakcji, historia sztuki; - przedmioty informatyczne: teoria języków i automatów, sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy, automatyczna ekstrakcja informacji, interfejs w języku naturalnym, e-learning. - przedmioty ogólne: seminarium magisterskie, opcje. 

Program studiów został skonstruowany tak, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Natomiast w pracy magisterskiej zaawansowany projekt informatyczny służy egzemplifikacji stawianych tez. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów UJ, AGH i ASP.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają absolwentowi elektronicznego przetwarzania informacji, między innymi, na samodzielne: projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne. Absolwent EPI powinien być więc poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym, tworzącym się sektorze informacyjnym i w modernizowanej edukacji.

Dodatkowe informacje

Przetwarzanie
Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201517
rok 201613
Liczba absolwentów
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201410,5%
absolwenci z roku 20155,9%
absolwenci z roku 201630,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku9,2%8,3%3,5%
w II roku9,6%5,2%
w III roku4,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,270,700,47
w II roku1,710,68
w III roku1,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,566,92
absolwenci z roku 20154,504,46
absolwenci z roku 20161,803,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,5%47,4%36,8%
abs. z roku 201576,5%70,6%17,6%
abs. z roku 201676,9%30,8%30,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca61,0%62,7%65,7%
umowa o pracę37,7%46,6%23,1%
samo­zatrudnienie18,0%13,2%25,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 440 zł2 523 zł2 470 zł
w II roku4 321 zł3 187 zł
w III roku3 638 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 915 zł2 619 zł2 990 zł
w II roku5 273 zł3 229 zł
w III roku4 627 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,920,660,66
w II roku1,070,79
w III roku0,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności