państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Astrofizyka i kosmologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia drugiego stopnia makrokierunku astrofizyka i kosmologia w Uniwersytecie Jagiellońskim, oferują szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i astrofizyki oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Studia przygotowują do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych. Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze.

Absolwent jest dobrze przygotowany do samodzielnego poszerzania swoich kwalifikacji. Umie nawiązywać współpracę z ośrodkami naukowymi za granicą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach oświatowych oraz do współpracy z mediami. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie. Absolwent może kontynuować studia na studiach trzeciego stopnia.

Dodatkowe informacje

Astrofizyka
Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.
Polityka Prywatności