państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kosmetologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-04-11
inne oceny

Absolwent magisterskich studiów uzupełniających na kierunku kosmetologia będzie:

 • posiadać wysokie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu podstaw nauk biomedycznych i promocji zdrowia oraz szczegółową wiedzą z zakresu kosmetologii,
 • dostrzegać ścisły związek kosmetologii z naukami medycznymi w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą, zwłaszcza w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • potrafić promować zasady zdrowego i higienicznego trybu życia,
 • posiadać umiejętności planowania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem i uwzględniać indywidualne wskazania i przeciwwskazania zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • posiadać wiedzę dotyczącą właściwości biologicznych i kosmetycznych poszczególnych składników w kosmetyku oraz przewidzieć efekty ich pożądanego i niepożądanego działania.
 • posiadać umiejętność właściwego doboru metod i środków kosmetycznych dla każdej osoby poddawanej zabiegom kosmetycznym,
 • posiadać niezbędną wiedzę pozwalającą ocenić kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych i właściwości użytkowych,
 • posiadać znajomość podstawowych metod przemysłowego wytwarzania kosmetyków i zagadnień związanych z recepturą preparatów kosmetycznych,
 • rozumieć rolę właściwej informacji naukowej dotyczącej surowców, produktów i zabiegów kosmetycznych,
 • posiadać kompetencje pozwalające nadzorować prawidłowe stosowanie metod i środków kosmetycznych,
 • posiadać znajomość najważniejszych uregulowań prawnych w kosmetologii,
 • mieć dostateczną wiedzę w zakresie wymogów i procedury rejestracji kosmetyków,
 • posiadać podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, w tym zarządzania i marketingu, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kosmetologii,
 • być przygotowanym do podjęcia obowiązków szkoleniowych w ramach kształcenia zawodowego i studiów magisterskich,
 • mieć świadomość konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i być przygotowanym do podjęcia badań naukowych oraz studiów doktoranckich.

Przykłady zawodów

Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Dodatkowe informacje

Kosmetologia
Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną. Celem tych działań jest zwiększanie za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego. Nazwa dyscypliny wywodzi się od greckich słów kosmetes – sługa toaletowy i kosmetikos – upiększający, a według innych badaczy od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ład, ozdobę. W zakresie poznawczo-opisowym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, biologii, biofizyki, medycyny), antropologii i antropometrii, socjologii, psychologii oraz estetyki i filozofii. W zakresie interwencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi – kosmetykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, interwencjami dietetycznymi, rehabilitacją. Jednak w pierwszym rzędzie służy ona utrzymywaniu, przywracaniu bądź poprawie wyglądu zewnętrznego, a nie utrzymywaniu, przywracaniu czy poprawie funkcji organizmu, jak dzieje się w przypadku rehabilitacji lub dietetyki. Kosmetologia jest również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201475
rok 201528
rok 201688
rok 201751
Liczba absolwentów
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201429,3%
absolwenci z roku 201535,7%
absolwenci z roku 201629,6%
absolwenci z roku 201719,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku10,9%11,0%14,8%11,2%
w II roku4,8%4,5%6,8%
w III roku5,1%0,0%
w IV roku6,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,111,002,191,63
w II roku0,580,651,03
w III roku0,760,00
w IV roku1,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,839,47
absolwenci z roku 20154,708,12
absolwenci z roku 20163,304,73
absolwenci z roku 20172,333,16
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,7%62,7%25,3%
abs. z roku 201582,1%67,9%3,6%
abs. z roku 201685,2%69,3%12,5%
abs. z roku 201788,3%56,8%13,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca71,8%64,6%68,1%72,9%
umowa o pracę44,5%46,7%50,4%42,7%
samo­zatrudnienie19,9%2,1%7,8%11,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 666 zł1 443 zł1 895 zł1 983 zł
w II roku2 260 zł1 957 zł2 596 zł
w III roku2 158 zł2 455 zł
w IV roku2 108 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 737 zł1 489 zł2 081 zł2 175 zł
w II roku2 297 zł2 258 zł2 589 zł
w III roku2 225 zł2 555 zł
w IV roku2 134 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,460,400,490,47
w II roku0,610,520,61
w III roku0,550,61
w IV roku0,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Kosmetologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności