studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Biochemia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-10-25
inne oceny
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który posiada rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, w jej głównych działach takich jak biochemia analityczna, biochemia strukturalna i fizyczna, biochemia komórkowa, biochemia organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemia medyczna oraz genetyka molekularna i inżynieria genetyczna. Potrafi interpretować zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym i rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, a ich funkcją. W szczególności, dokumentuje biegłość w technikach badawczych, które były niezbędne dla przygotowania pracy magisterskiej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych - w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, medycynie, farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra biochemii.

Przykłady zawodów

Bada, obserwuje i poznaje chemiczną budowę żywych organizmów i zachodzące w nich procesy biochemiczne, takie jak: utlenianie, akumulacja, adaptacja do zmienionego środowiska, molekularne podstawy metabolizmu, regulacja genetyczna tych procesów oraz czynniki chemiczne występujące w środowisku człowieka i zwierząt; bada w organizmach roślinnych i drobnoustrojach procesy budowy ciała ze składników nieorganicznych; prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody praktycznego wykorzystania wiedzy w medycynie, przemyśle i rolnictwie.

Dodatkowe informacje

Biochemia
Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).
Biochemia
Biochemia dowodzi, że nie ma różnicy pomiędzy miłością a dużą tabliczką czekolady.
Biochemically, no different than eating large quantities of chocolate. (ang.)
Biochemia
Smętne refleksje (...) nasuwają mi się na myśl, gdy patrzę na szafę biblioteczną, wypełnioną książkami z dziedziny biochemii, ponieważ uświadamiam sobie, że szafa służyć będzie za mebel znacznie dłużej niż treść książek w niej zawartych.
Autor: Bolesław Skarżyński

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201520
rok 201623
rok 201728
rok 201825
rok 201922
Liczba absolwentów
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201535,0%
absolwenci z roku 201660,9%
absolwenci z roku 201753,6%
absolwenci z roku 201856,0%
absolwenci z roku 201945,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku15,8%8,7%2,1%10,7%10,6%
w II roku2,9%5,4%0,0%5,3%
w III roku0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,391,220,281,592,35
w II roku0,651,660,000,84
w III roku0,000,000,00
w IV roku0,000,00
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20158,1411,36
absolwenci z roku 20167,9013,13
absolwenci z roku 201710,296,31
absolwenci z roku 20185,215,33
absolwenci z roku 20194,203,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201560,0%30,0%5,0%
abs. z roku 201665,2%47,8%4,3%
abs. z roku 201739,3%39,3%0,0%
abs. z roku 201852,0%48,0%0,0%
abs. z roku 201968,2%54,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca30,4%40,6%29,2%33,0%42,0%
umowa o pracę19,2%27,2%29,2%24,7%39,8%
samo­zatrudnienie1,2%0,7%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 801 zł2 310 zł3 460 zł2 075 zł2 678 zł
w II roku2 851 zł2 808 zł3 276 zł2 946 zł
w III roku3 035 zł3 006 zł3 607 zł
w IV roku4 582 zł4 091 zł
w V roku5 298 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 687 zł2 312 zł3 427 zł2 131 zł3 136 zł
w II roku2 892 zł3 154 zł4 011 zł2 897 zł
w III roku3 246 zł3 719 zł4 162 zł
w IV roku4 794 zł4 652 zł
w V roku5 136 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,450,560,720,470,52
w II roku0,620,650,640,63
w III roku0,590,630,66
w IV roku0,840,80
w V roku0,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Biochemia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności