państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia matematyczno-przyrodnicze

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Po ukończeniu II stopnia studiów SMP absolwent posiada wyraźnie rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranego kierunku wiodącego oraz poszerzone horyzonty ogólnej wiedzy przyrodniczej. Jest przygotowany do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów w ramach swojej specjalności, do korzystania z fachowej literatury naukowo-technicznej i do kreatywnej wymiany poglądów z innymi fachowcami. Jego umiejętności pozwalają także na propagowanie swoich umiejętności i zdobytej wiedzy wśród niespecjalistów. U absolwenta wykształcone zostają standardy i nawyki samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych informacji o otaczającym świecie, jak również możliwości ich wszechstronnej interpretacji. Zdobyte umiejętności pozwalają mu na kształtowanie swojej dalszej kariery zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami rynku pracy, poprzez wykorzystanie informacji z wielu dziedzin nauki oraz umiejętności samodzielnego rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany także na podjęcie dalszej edukacji i kariery naukowej w ramach studiów trzeciego stopnia.

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Polityka Prywatności