państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-11-14
inne oceny

Przykłady zawodów

Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii i filozofii religii; prowadzi badania teoretyczne i empiryczne dotyczące religii występujących w świecie.

Dodatkowe informacje

Religioznawstwo
Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201612
rok 201714
Liczba absolwentów
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201625,0%
absolwenci z roku 201721,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,4%3,6%
w II roku6,9%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,170,70
w II roku1,76
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20162,554,29
absolwenci z roku 20172,002,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201683,3%50,0%16,7%
abs. z roku 201778,6%57,1%14,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca66,7%62,2%
umowa o pracę32,6%42,0%
samo­zatrudnienie16,7%11,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 967 zł2 470 zł
w II roku2 518 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 357 zł2 457 zł
w II roku3 777 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,520,56
w II roku0,59
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności