państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Rachunkowość i zarządzanie finansami

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na kierunku ekonomia ze specjalnością rachunkowość i zarządzanie finansami są przeznaczone są dla osób, które chcą jednocześnie posiąść ogólną wiedzę z ekonomii oraz specjalistyczną wiedzę związaną z finansami i rachunkowością. Na studia zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane pracą w obszarze rachunkowości, audytu finansowego, kontrolingu, zarządzania finansami, pośrednictwa finansowego, konsultingu. Program studiów oprócz przedmiotów wynikających ze standardów kształcenia na kierunku ekonomia obejmuje szereg przedmiotów specjalnościowych, przygotowujących do pracy w wyżej wymienionym charakterze. Na studia zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, kierunków inżynieryjno – ekonomicznych, prawa i administracji oraz innych.

Przykłady zawodów

Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Dodatkowe informacje

Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności