Kraków, Polska

Filologia klasyczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Studia filologii klasycznej wymagają zamiłowań językowych i humanistycznych. Studenci w okresie studiów pogłębiają znajomość języków łacińskiego i greckiego, literatury, kultury, historii sztuki i historii politycznej starożytnej Grecji i Rzymu, mogą też specjalizować się w zakresie języka nowogreckiego oraz kultury bizantyjskiej i neohelleńskiej. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra na podstawie specjalnej rozprawy naukowej w dziedzinie latynistyki, hellenistyki lub bizantynistyki i neogrecystyki.

Profil absolwenta

Studia z filologii klasycznej przygotowują przede wszystkim do pracy w szkolnictwie średnim i wyższym w charakterze nauczycieli języków starożytnych lub też wykładowców literatury i kultury antycznej. Umożliwiają także podejmowanie pracy badawczej w instytutach filologii klasycznej lub pokrewnych specjalności, bibliotekach naukowych, wydawnictwach,środkach masowego przekazu oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.

Przykłady zawodów

Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) – gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201417
rok 201610
rok 201911
Liczba absolwentów
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201670,0%
absolwenci z roku 201945,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2019
w I roku2,5%0,0%6,1%
w II roku2,9%0,0%
w III roku0,5%0,0%
w IV roku0,0%0,0%
w V roku1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2019
w I roku0,260,001,28
w II roku0,400,00
w III roku0,120,00
w IV roku0,000,00
w V roku0,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,0017,69
absolwenci z roku 20168,337,50
absolwenci z roku 20194,307,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,9%41,2%0,0%
abs. z roku 201650,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201981,8%54,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2019
jakakolwiek praca29,9%49,2%55,3%
umowa o pracę25,0%49,2%34,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2019
w I roku2 301 zł2 909 zł2 524 zł
w II roku2 949 zł2 718 zł
w III roku4 216 zł3 182 zł
w IV roku5 025 zł3 635 zł
w V roku5 205 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2019
w I roku2 925 zł2 809 zł3 545 zł
w II roku3 723 zł2 762 zł
w III roku4 316 zł3 179 zł
w IV roku4 979 zł3 780 zł
w V roku5 632 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia klasyczna - UJ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2019
w I roku0,580,790,50
w II roku0,680,65
w III roku0,880,63
w IV roku0,970,68
w V roku0,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Filologia klasyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności