Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Biotechnologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl

W trakcie studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania
i rozwiązywania problemów dotyczących biotechnologii roślin i środowiska oraz współtworzenia nauki. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do:
- wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych,
- projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach,
- projektowania i prowadzenia eksperymentu,
- prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, podstawowych programów komputerowych i innych narzędzi, dających możliwość podjęcia pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień dotyczących biologii i biotechnologii.

Wymienione cechy pozwalają absolwentowi biotechnologii na podejmowanie pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, stacjach hodowli roślin, jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi, firmach farmaceutycznych, zakładach gospodarki komunalnej, oraz urzędach, których działalność związana jest z:
  • biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną materiału roślinnego i mikrobiologicznego, oczyszczaniem ścieków, przetwarzania odpadów stałych, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, przetwarzaniem i kontrolą środków leczniczych, spożywczych, oraz innymi dziedzinami gospodarki, wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i posługiwania się metodami biotechnologicznymi;
  • racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, także w wyspecjalizowanych komórkach zakładów przemysłowych i instytucji komunalnych;
  • działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji, również w aspekcie środowiskowym.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-06-24
Ocena: pozytywna
Biotechnologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studentów studiów licencjackich, ECTS≥120. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90. Absolwenci nabywają wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwenci powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.
Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności