Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji kształci na studiach administracyjnych I i II stopnia. Kształcenie na niestacjonarnych studiach administracyjnych II stopnia opiera się na wiedzy uzyskanej na studiach administracyjnych I stopnia. Stanowi zatem jej poszerzenie i pogłębienie, przede wszystkim w zakresie teoretycznym. Na tym poziomie studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie przed miotów podstawowych, jak: prawo administracyjne, prawo europejskie, prawo podatkowe oraz wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego oraz w dziedzinie prowadzenia negocjacji i mediacji w administracji. Program studiów obejmuje także wybór specjalności spośród następujących trzech: administracja samorządowa, administracja gospodarcza i administracja europejska. W ramach każdej z nich prowadzone są przedmioty specjalizacyjne.

Zdobywaniu rozległej wiedzy w zakresie prawa i administracji sprzyjają z pewnością doskonałe warunki lokalowe Wydziału. Budynek WPiA jest jedną z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych budowli, jakie powstały w ostatnich latach na Śląsku. W budynku mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe oraz seminaryjne, a także w pełni wyposażona sala rozpraw. Swoją siedzibę ma tutaj również Studencka Poradnia Prawna i oczywiście Biblioteka Wydziałowa. Działają ponadto księgarnia i punkty gastronomiczne. Budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów administracyjnych I stopnia otrzymuje dyplom licencjata oraz przygotowanie ściśle zawodowe. Zadaniem uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studenta do zawodu pracownika administracji na poziomie wykonawczym. Chodzi tutaj o stanowiska wykonawcze w administracji samorządowej, państwowe) oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, w tym w zakresie tzw. administracji świadczącej.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga na przykład znajomości finansów na poziomie podstawowym. Absolwent jest także przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami.

Niestacjonarne studia administracyjne II stopnia kształcą kadrę przede wszystkim na szczeble kierownicze w administracji, ale również do pracy w administracji instytucji publicznych i firm prywatnych.

Opisywane studia kształtują w szczególności takie umiejętności, jak: samodzielność myślenia, zdolność koordynowania pracy zespołów, przygotowanie do sprawowania nadzoru nad kadrą niższych szczebli i kreatywność.

Absolwenci studiów administracyjnych będą potrafili odnaleźć się zarówno na krajowym, jak i na europejskim, a nawet światowym rynku pracy.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-09-01
Ocena: pozytywna
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności