Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Politologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

W centrum zainteresowań Politologii znajdują się zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w polityce. Głównym jej atutem jest interdyscyplinarność. Studia pozwalają na nauczenie się postrzegania rzeczywistości politycznej przez pryzmat różnych rozwiązań, wykorzystują przy tym wiedzę zaczerpniętą z socjologii, psychologii, prawa czy ekonomii. Nasi Studenci są aktywnymi uczestnikami życia Uczelni - działając w kilku sprawnie funkcjonujących Kołach Naukowych organizują liczne spotkania z politykami, konferencje i współpracują przy Bałtyckim Festiwalu Nauki. Praktyki studenckie, wymiana międzynarodowa czy możliwość ubiegania się o staże w biurach europosłów i posłów - to niewątpliwie dodatkowe atuty pozwalające na zdobywanie podczas studiów nie tylko wiedzy ale i doświadczenia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Politologii posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji państwowej - rządowej lub samorządowej, będzie też kompetentnym pracownikiem w organizacjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w zespołach ludzkich, co ułatwia znalezienie zatrudnienia w oświacie, bankowości czy podjęciu współpracy z ośrodkami badawczymi i eksperckimi. Wielu Absolwentów znajduje dla siebie miejsce w przestrzeni politycznej pełniąc funkcje polityków szczebla lokalnego, krajowego czy robiąc karierę międzynarodową. Politolodzy sprawdzają się także jako dziennikarze, specjaliści od marketingu politycznego i PR. Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w wielu różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-03-12
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „politologia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych, kryterium dotyczące infrastruktury dydaktycznej uzyskało ocenę „wyróżniająco”, natomiast pozostałe kryteria tj.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia uzyskały ocenę „w pełni”.
Politologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Absolwent powinien umieć analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Powinien umieć podejmować decyzje polityczne.
Politologia
Politologia, in. nauki polityczne (ang. political science, fr. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
Politologia
Nauki polityczne muszą więc brać rzeczywistość taka jaka ona jest i mówić co robić, żeby była lepsza.
Autor: Grażyna Ulicka
Polityka Prywatności