Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Amerykanistyka

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

 
Umiejętności i kompetencje absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość kultury amerykańskiej i problematyki komunikacji międzykulturowej, umiejętności związane z pracą w grupie i indywidualną organizacją pracy badawczej na I i II poziomie studiów, nauka innych języków obcych (hiszpański, niemiecki, fiński, francuski). Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne. Wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii); współpraca z Programem Fulbrighta - studia magisterskie w USA; współpraca z American Corner w Gdańsku. Podczas nauki na kierunku studenci odbywają praktyki w firmach tłumaczeniowych. Zajęcia na studiach prowadzą nauczyciele języka z USA. Studenci kierunku mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach koła naukowego amerykanistów jak i uczestniczenia w licznych wykładach gościnnych. 
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-11-05
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „amerykanistyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych sześć uzyskało ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Kryteria dotyczące koncepcji rozwoju kierunku oraz prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „znacząco”. Jednocześnie Prezydium PKA zaleca:
  1. Intensyfikację zaangażowania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w tworzenie i monitorowanie realizacji koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. Udział obu grup w pracach Rady Programowej jest niewystarczający, a frekwencja na zebraniach Rady Instytutu poświęconych problemom dydaktycznym niewielka.
  2. Dalsze prowadzenie skutecznych działań naprawczych doskonalących realizowanie prac dyplomowych i procedurę dyplomowania, a w szczególności: przydzielanie seminariów dyplomowych zgodnie z wykształceniem i dorobkiem naukowym prowadzącego (np. językoznawca nie zawsze ma odpowiednie przygotowanie do prowadzenia seminarium z metodyki nauczania języka angielskiego), pełniejsze uzasadnianie przyjęcia pracy dyplomowej w przypadku przekroczenia normy zapożyczeń i przygotowywanie recenzji zawierających ocenę merytoryczną pracy dyplomowej.
  3. Intensyfikację działań na rzecz włączenia studentów II stopnia w prowadzone badania naukowe zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 131) oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej zarówno w obszarze badań naukowych, jak i wymiany dydaktycznej kadry i studentów.
Amerykanistyka
Amerykanistyka – dziedzina nauki badająca historię, kulturę, literaturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także amerykańską odmianę języka angielskiego. Także kierunek studiów na uczelni wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.
Polityka Prywatności