Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Filologia angielska

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studia stacjonarne:
I stopień - nauczycielska, translatoryczna, II stopień - nauczycielska, translatoryczna.
Studia niestacjonarne:
I stopień - brak specjalności, II stopień - językoznawcza, literaturoznawcza.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Specjalność nauczycielska: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, historia Wielkiej Brytanii, historia USA, kultura brytyjska, kultura amerykańska, historia literatury brytyjskiej i irlandzkiej, historia literatury amerykańskiej, socjolingwistyka, dydaktyka języka angielskiego.
Specjalność translatoryczna: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, tłumaczenia ogólne, tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, medyczne, ekonomiczne, literackie, ustne), teoria przekładu, kultura brytyjska, kultura amerykańska, historia literatury brytyjskiej, historia literatury amerykańskiej, socjolingwistyka.

ATUTY KIERUNKU

Specjalność nauczycielska: Praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne. Wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Nauczyciele akademiccy z Wielkiej Brytanii i USA. Koło naukowe anglistów. Wykłady gościnne.
Specjalność translatoryczna: Współpraca z firmami tłumaczeniowymi, praktyki w firmach tłumaczeniowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning, tablice interaktywne. Współpraca w ramach programów translatorycznych Unii Europejskiej, program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Koło naukowe translatoryków. Warsztaty i wykłady gościnne wybitnych praktyków i teoretyków przekładu.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-11-05
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „filologia angielska” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych sześć uzyskało ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Kryteria dotyczące koncepcji rozwoju kierunku oraz prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „znacząco”. Jednocześnie Prezydium PKA zaleca:
  1. Intensyfikację zaangażowania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w tworzenie i monitorowanie realizacji koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. Udział obu grup w pracach Rady Programowej jest niewystarczający, a frekwencja na zebraniach Rady Instytutu poświęconych problemom dydaktycznym - niewielka.
  2. Dalsze prowadzenie skutecznych działań naprawczych doskonalących prowadzenie prac dyplomowych i procedurę dyplomowania, a w szczególności: przydzielanie seminariów dyplomowych zgodnie z wykształceniem i dorobkiem naukowym prowadzącego (np. językoznawca nie zawsze ma odpowiednie przygotowanie do prowadzenia seminarium z metodyki nauczania języka angielskiego), pełniejsze uzasadnianie przyjęcia pracy dyplomowej w przypadku przekroczenia normy zapożyczeń i przygotowywanie recenzji zawierających ocenę merytoryczną pracy dyplomowej.
  3. Intensyfikację działań na rzecz rozszerzenia współpracy międzynarodowej zarówno w obszarze badań naukowych, jak i wymiany dydaktycznej kadry i studentów.
Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.
Polityka Prywatności