Gdańsk, Polska

Biznes i technologia ekologiczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

ATUTY KIERUNKU

BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA to nowy kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności z zakresu:
- przygotowania pełnej koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno - biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego,
- diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ekologicznego i wskazywania kierunków usprawnień jego działania,
- planowania i organizowania podstawowych procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej,
- eksploatacji urzadzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przewiduje się, że absolwent II stopnia studiów kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna nabędzie kompetencje, które będą pozwalały pełnić następujące funkcje i zawody:
- kierownik wydziałów, oddziałów i przedsiębiorstw ekologicznych,
- szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
- projektant biznesu ekologicznego,
- kierownik eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych,
- analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
- planista zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych,
- konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
- specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Przykłady zawodów

Zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe; udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne; planuje strategie i rozwój polityki biznesowej; rozwiązuje problemy biznesowe związane z procedurami działania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji itd.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Technologia
Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
Technologia
Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość.
Autor: Stanisław Lem
Technologia
Człowiek zapomina, że wysoka technologia nie wyklucza wierzeń religijnego typu.
Autor: Stanisław Lem, Fiasko
Technologia
Technologiczna logika zniszczyła nawyk i umiejętność głębokiego myślenia, które nas czyni ludzkimi. A rezygnując z głębokiego myślenia człowiek stał się bezradny wobec własnej, ludzkiej rzeczywistości. Coraz lepiej rozumiemy i kontrolujemy materię, a coraz gorzej siebie. To jest fundamentalny brak, który odczuwamy.
Autor: Tadeusz Gadacz

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201532
rok 201630
rok 201724
Liczba absolwentów
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201512,5%
absolwenci z roku 20160,0%
absolwenci z roku 201725,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,0%8,3%4,9%
w II roku1,0%1,1%
w III roku0,0%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,101,121,45
w II roku0,250,39
w III roku0,00
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20150,360,36
absolwenci z roku 20163,004,79
absolwenci z roku 20171,832,91
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201587,5%87,5%0,0%
abs. z roku 201686,7%80,0%0,0%
abs. z roku 2017100,0%91,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca85,9%74,4%86,1%
umowa o pracę85,9%64,4%73,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 464 zł2 715 zł3 023 zł
w II roku3 943 zł3 653 zł
w III roku4 430 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 439 zł3 002 zł2 963 zł
w II roku3 938 zł3 836 zł
w III roku4 393 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,810,610,65
w II roku0,910,78
w III roku0,96
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Polityka Prywatności