Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Biznes i technologia ekologiczna

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA to nowy kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności z zakresu:
- przygotowania pełnej koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno - biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego,
- diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ekologicznego i wskazywania kierunków usprawnień jego działania,
- planowania i organizowania podstawowych procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej,
- eksploatacji urzadzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przewiduje się, że absolwent II stopnia studiów kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna nabędzie kompetencje, które będą pozwalały pełnić następujące funkcje i zawody:
- kierownik wydziałów, oddziałów i przedsiębiorstw ekologicznych,
- szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
- projektant biznesu ekologicznego,
- kierownik eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych,
- analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
- planista zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych,
- konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
- specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Technologia
Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
Technologia
Człowiek zapomina, że wysoka technologia nie wyklucza wierzeń religijnego typu.
Autor: Stanisław Lem, Fiasko
Technologia
Wiedza unicestwia stopniowo dyrektywy, zwane przykazaniami objawionymi. Pozwala ona zabijać, nie zabijając, niszczyć, lecz tak, że to niszczenie stwarza, ulatniają się od niej osoby, jakim miała być należna cześć, choćby ojciec i matka, i padają od niej dogmaty, jak nadprzyrodzoności poczęcia niepokalanego i duszy nieśmiertelnej.
Autor: Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe
Technologia
Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.
Autor: Arthur C. Clarke
Polityka Prywatności