Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Biznes i technologia ekologiczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA to nowy kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności z zakresu:
- przygotowania pełnej koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno - biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego,
- diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ekologicznego i wskazywania kierunków usprawnień jego działania,
- planowania i organizowania podstawowych procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej,
- eksploatacji urzadzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przewiduje się, że absolwent II stopnia studiów kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna nabędzie kompetencje, które będą pozwalały pełnić następujące funkcje i zawody:
- kierownik wydziałów, oddziałów i przedsiębiorstw ekologicznych,
- szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
- projektant biznesu ekologicznego,
- kierownik eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych,
- analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
- planista zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych,
- konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
- specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Technologia
Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
Technologia
Wiedza unicestwia stopniowo dyrektywy, zwane przykazaniami objawionymi. Pozwala ona zabijać, nie zabijając, niszczyć, lecz tak, że to niszczenie stwarza, ulatniają się od niej osoby, jakim miała być należna cześć, choćby ojciec i matka, i padają od niej dogmaty, jak nadprzyrodzoności poczęcia niepokalanego i duszy nieśmiertelnej.
Autor: Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe
Technologia
Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.
Autor: Arthur C. Clarke
Technologia
Pustka i zagubienie są nieusuwalną częścią kultury prawego kciuka. Do tego, co w tej kulturze stało się najważniejsze, nawet całej dłoni nie trzeba. Prawy kciuk wystarczy do wciskania klawiszy pilota i telefonu. Zapewne od początku ewolucji ludzie nie mieli tak sprawnych kciuków jak teraz. I również nigdy nie byli tak bezradni wobec własnego życia. Kiedy zaczynam rozmawiać ze studentami o najbardziej klasycznych dylematach, o których pisał już Platon okazuje się, że są jak dzieci we mgle. Mając 20 lat nie potrafią zrozumieć, że w kulturze, czyli rzeczywistości duchowej, emocjonalnej czy intelektualnej, która jest naszą prawdziwą rzeczywistością, obowiązują zupełnie inne prawa niż w świecie prawego kciuka. Materia, technologia narzuciły im sposób myślenia, który nie pasuje do ludzi.
Autor: Tadeusz Gadacz

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201516
rok 201615
Liczba absolwentów
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201518,8%
absolwenci z roku 20160,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,0%8,3%
w II roku1,0%
w III roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,060,77
w II roku0,17
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20150,360,36
absolwenci z roku 20163,003,54
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201587,5%87,5%0,0%
abs. z roku 201686,7%80,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca85,9%74,4%
umowa o pracę85,9%64,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 435 zł2 709 zł
w II roku3 923 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 410 zł2 996 zł
w II roku3 919 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biznes i technologia ekologiczna - UG, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,800,62
w II roku0,90
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Biznes i technologia ekologiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności