Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Geodezja i kartografia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-25
Ocena: wyróżniająca
Wyróżniająca ocena, o której mowa w § 1, została wydana zgodnie z określonymi w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej warunkami przyznawania ocen uwzględniającymi stopień spełnienia kryteriów odnoszących się do koncepcji rozwoju (ocena „wyróżniająco”), celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji (ocena „wyróżniająco”), programu studiów (ocena „wyróżniająco”), zasobów kadrowych (ocena „wyróżniająco”), infrastruktury dydaktycznej (ocena „wyróżniająco”), prowadzenia badań naukowych (ocena „w pełni”), systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się (ocena „wyróżniająco”) oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości (ocena „wyróżniająco”). Wysoki poziom jakości kształcenia prowadzonego na kierunku „geodezja i kartografia” uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.
Geodezja i kartografia - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.
Geodezja
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.
Polityka Prywatności