Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2016-06-16
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „informatyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Kryteria: liczba i jakość kadry naukowo- dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickimi osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych oraz jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy uzyskały ocenę wyróżniająco. Pozostałe kryteria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów otrzymały ocenę w pełni.
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Polityka Prywatności