Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Turystyka i rekreacja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Kierunek Turystyka i Rekreacja został utworzony w 2008 roku, jako kontynuacja i rozszerzenie zapoczątkowanego w roku 1999 kształcenia na specjalności Geoturystyka, cieszącej się dużą popularnością wśród studentów naszego Wydziału. Studenci nowego kierunku zdobywają wykształcenie ogólne i specjalistyczne oraz umiejętności praktyczne z zakresu: przygotowywania produktów turystycznych dla różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem geoturystyki, ekoturystyki, turystyki międzynarodowej i uzdrowiskowej, zakładania i prowadzenia firmy turystycznej, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych w kraju i zagranicą, przygotowywania ekspozycji muzealnych i multimedialnych oraz materiałów edukacyjnych poświęconych obiektom przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego, organizowania i udostępniania turystycznego różnych obiektów przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego (w tym także geoparków), organizowania i promocji ruchu turystycznego na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i zagranicą, w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach doradztwa zawodowego, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zarządzających obszarami chronionymi, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, których celem jest ochrona dziedzictwa przyrody ożywionej i nieożywionej, Państwowym Instytucie Geologicznym, szkołach wyższych oraz w szkolnictwie średnim i pomaturalnym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).

Turystyka i rekreacja - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.
Rekreacja
Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Polityka Prywatności