Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kulturoznawstwo

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku Kulturoznawstwo zdobywają wiedzę i umiejętności w za - kresie analizy nowych zjawisk kulturowych dokonujących się za sprawą nowych mediów i technologii. Studia umożliwiają im również zdobycie kompetencji w zakresie obsługi edytorów grafiki i projektowania graficznego oraz przygotowywania projektów wizualnych przeznaczonych zarówno do druku, jak i dystrybucji w sieci (DTP, projektowanie i pozycjonowanie stron internetowych). Kulturoznawcy mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest funkcjonalna, antropologiczna i estetyczna analiza komunikacji audiowizualnej, np. w agencjach reklamowych, muzeach, domach mediowych, wydawnictwach, instytucjach kultury itp.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-04-07
Ocena: pozytywna
Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych pięć uzyskało ocenę ,,w pełni”, tj. kryteria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy; w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenie programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów. Kryterium odnoszące się do współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”.

Jednocześnie w związku z brakiem spójności między koncepcją kształcenia zakładającą przyporządkowanie kierunku studiów kulturoznawstwo wyłącznie do obszaru nauk humanistycznych, a efektami kształcenia odnoszącymi się do dwóch obszarów, tj. także do obszaru nauk społecznych, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaleca usunięcie tej niespójności.
Kulturoznawstwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent winien posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Powinien posiadać wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności