Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Elektronika i telekomunikacja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego i posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich w obszarach współczesnej elektroniki i telekomunikacji, oraz kierowania zespołami ludzkimi, jest też przygotowany do podjęcia studiów 3-go stopnia (doktoranckich).


W pierwszym semestrze studiów uzyskuje uzupełniające przygotowanie teoretyczne z przedmiotów podstawowych (matematyka, procesy stochastyczne, metody numeryczne, metody optymalizacji) i kierunkowych (technika światłowodowa i fotonika, programowalne układy cyfrowe, kompatybilność elektromagnetyczna, teoria informacji i kodowania, bezpieczeństwo systemów informacyjnych, niezawodność i diagnostyka, projektowanie sieci telekomunikacyjnych).

Ocena programowa PKA

Data: 2009-11-19
Ocena: wyróżniająca
Elektronika i telekomunikacja - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Elektronika
Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’) – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.
Telekomunikacja
Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Legalna definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako „nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.
Polityka Prywatności