Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są zatrudniani w urzędach administracji państwowej i samorządowej, państwowej inspekcji ochrony środowiska, funduszach ochrony środowiska, zakładach przemysłowych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, biurach projektów, instytutach naukowych, szkolnictwie wyższym i średnim oraz firmach projektowych, konsultingowych i pomiarowych. Są przy - gotowani do prowadzenia prac w zakresie pozyskiwania danych o środowisku, kontroli emisji zanieczyszczeń do środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i zarządzania danymi. Uzyskana podczas studiów wiedza umożliwia ocenę i prognozę oddziaływania na środowisko, a także zaprogramowanie biologicznych i technicznych sposobów zapobiegania i naprawy stanu środowiska. Dzięki uzyskanej podczas studiów wiedzy z zakresu informatyki absolwent kierunku Inżynieria Środowiska przygotowany jest do swobodnego posługiwania się techniką przetwarzania danych.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-06-16
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoki poziom kształcenia na kierunku „metalurgia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej pięć uzyskało ocenę ,,wyróżniająco”: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów. Natomiast kryterium: jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy otrzymało ocenę „w pełni”.
Metalurgia
Metalurgia – nauka o metalach obejmująca, między innymi, obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego (kabel miedziany, drzwi samochodowe, kształtownik aluminiowy). W języku potocznym utożsamiana jest często z hutnictwem, przy czym to ostatnie zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Obecnie procesy ekstrakcji metali stanowią niewielki odsetek przedmiotów badań metalurgii, która skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych.
Polityka Prywatności