Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku Informatyka znajdują zatrudnienie we wszystkich branżach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych (w szczególności z systemami rozproszonymi, sieciami, grafiką, tworzeniem aplikacji, w tym gier) najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów. Równowaga między wiedzą praktyczną a teorią w procesie dydaktycznym oraz program nauczania opracowany we współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi w kraju i za granicą sprawiają, że wiedza, umiejętności i doświadczenie, które zdobywają nasi studenci, są ważnymi atutami w przyszłej karierze zawodowej. Program kształcenia ukierunkowany na potrzeby nowoczesnego przemysłu sprawia, że absolwenci kierunku Informatyka deklarują całkowitą zgodność pracy z wykształceniem, fakt wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w wykonywanej pracy, wysokie zarobki oraz satysfakcję płynącą z decyzji o podjęciu studiów na tym kierunku.

Dodatkowe informacje

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201496
rok 2015107
rok 201698
Liczba absolwentów
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20145,2%
absolwenci z roku 201510,3%
absolwenci z roku 201610,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu0,5%1,7%0,4%
w II roku po uzyskaniu dyplomu0,4%0,9%
w III roku po uzyskaniu dyplomu0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,030,230,08
w II roku0,070,13
w III roku0,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,221,99
absolwenci z roku 20151,641,81
absolwenci z roku 20160,650,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201485,4%74,0%18,7%
absolwenci z roku 201583,1%66,4%17,8%
absolwenci z roku 201691,8%78,6%16,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca79,4%75,3%85,8%
umowa o pracę67,3%59,9%72,3%
samozatrudnienie12,7%13,8%13,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku7 224 zł7 895 zł7 911 zł
w II roku8 331 zł10 496 zł
w III roku9 023 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku7 517 zł8 284 zł7 893 zł
w II roku8 533 zł10 511 zł
w III roku9 790 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,921,981,98
w II roku2,132,50
w III roku2,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności