Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2011-06-16
inne oceny

Dodatkowe informacje

Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
Górnictwo
Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
Górnictwo
Może nareszcie okaże się, iż decydenci dojdą do wniosku, że górnik jest potrzebny górnictwu, a górnictwo jest potrzebne Polsce.
Autor: Jerzy Markowski
Górnictwo
Przed powstaniem Polskiej Grupy Górniczej straty górnictwa mają zostać wyzerowane.
Autor: Krzysztof Tchórzewski, minister energii
Górnictwo
Ministerstwo Gospodarki generalnie w dupie miało całe górnictwo przez całe siedem lat. Były pieniądze, a oni wiesz pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, sam wiesz ile zarabiali i nagle pierdyknęło
Autor: Elżbieta Bieńkowska

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 2015107
rok 2016134
Liczba absolwentów
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201412,5%
absolwenci z roku 20157,5%
absolwenci z roku 20169,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu19,0%15,1%12,2%
w II roku po uzyskaniu dyplomu3,6%5,4%
w III roku po uzyskaniu dyplomu0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,441,771,93
w II roku0,310,87
w III roku0,11
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,688,27
absolwenci z roku 20153,825,01
absolwenci z roku 20162,743,72
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201470,9%61,1%0,0%
absolwenci z roku 201576,6%61,7%5,6%
absolwenci z roku 201683,6%74,6%2,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca53,2%58,0%63,0%
umowa o pracę41,4%47,0%53,1%
samozatrudnienie0,0%2,5%1,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 703 zł2 545 zł2 972 zł
w II roku3 275 zł3 718 zł
w III roku3 851 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 958 zł2 817 zł3 265 zł
w II roku3 423 zł3 786 zł
w III roku3 868 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,770,710,75
w II roku0,900,99
w III roku1,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności