Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu automatyzacji i informatyzacji procesów wytwarzania i zarządzania, w przedsiębiorstwach innowacyjno-wdrożeniowych, instytutach naukowych, uczelniach technicznych i ośrodkach badawczych. Zdobyte kompetencje pozwalają im rozwiązywać współczesne wyzwania przy po - mocy nowoczesnych narzędzi stosowanych komercyjnie: optymalizacja, pozyskiwanie energii z ogniw słonecznych, projektowanie cyfrowych układów sterowania, programowanie rekonfigurowalnych i wbudowanych systemów obliczeniowych, analiza i rozpoznawanie obrazów oraz systemy sztucznej inteligencji.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-04-17
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prowadząc kształcenie na kierunku „automatyka i robotyka”, spełnia w stopniu wyróżniającym większość kryteriów jakościowych. Spośród przyjętych kryteriów na ocenę „wyróżniająco” zostały ocenione: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Natomiast pozostałe kryteria, tj. prowadzenie badań naukowych i system wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskały ocenę „w pełni”.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.
Polityka Prywatności