Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2013-06-20
inne oceny
Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu regulacji automatycznej, robotyki i informatyki. Potrafią wykorzystywać komputer i oprogramowanie wspomagające prace inżynierskie. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w każdej dziedzinie przemysłu. Mogą oni pracować w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń automatyki oraz projektować i wytwarzać zarówno indywidualne maszyny i układy automatyki, jak i zautomatyzowane linie produkcyjne. Dobre przygotowanie zawodowe oraz informatyczne, a także umiejętność posługiwania się komputerem, pozwalają im na pracę w różnorodnych zespołach lub też na prowadzenie własnej firmy.

Dodatkowe informacje

Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014106
rok 201599
rok 201690
Liczba absolwentów
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20149,5%
absolwenci z roku 201512,1%
absolwenci z roku 20166,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2,2%4,6%1,9%
w II roku1,5%1,3%
w III roku1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,310,540,26
w II roku0,180,20
w III roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,502,89
absolwenci z roku 20151,902,98
absolwenci z roku 20161,242,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,4%84,9%8,5%
abs. z roku 201597,0%81,8%9,1%
abs. z roku 201696,6%88,9%6,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca79,6%81,8%88,6%
umowa o pracę74,4%69,0%76,9%
samo­zatrudnienie5,4%5,8%5,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 714 zł4 044 zł4 552 zł
w II roku5 071 zł5 390 zł
w III roku6 163 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 886 zł4 440 zł4 702 zł
w II roku5 189 zł5 561 zł
w III roku6 376 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,021,061,15
w II roku1,351,35
w III roku1,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności