Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • remediacji oraz przywracania stosunków wodnych,
  • waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności,
  • modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu,
  • zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych,
  • analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów,
  • metod badań społecznych i partycypacji społecznej.

Dodatkowe informacje

Rewitalizacja
Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment, gentrification – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
Polityka Prywatności