państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pedagogika kultury i media cyfrowe

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika/
Specjalność – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

Pedagogika kultury i media cyfrowe (stacjonarne) - specjalność przeznaczona jest dla studentów pragnących w ramach pracy zawodowej połączyć zainteresowania kulturalne z umiejętnością podejmowania działań twórczych i promocyjnych oraz wykorzystywać w tych działaniach media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne. Program kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie do refleksyjnego kreowania wydarzeń kulturalnych i społecznych, a także działań edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i mediów społecznościowych. Absolwent specjalności, dzięki integracji kompetencji pedagogicznych i kulturoznawczych z warsztatem twórcy materiałów multimedialnych, może podejmować pracę w instytucjach kultury (domy kultury, młodzieżowe domy kultury, muzea, galerie sztuki) i pozaszkolnych ośrodkach prowadzących działalność edukacyjną (jako pedagog medialny, metodyk multimedialny, specjalista ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych). Na rynku pracy jest również atrakcyjny dla sektora medialnego (działy reklamy, działy kulturalne portali informacyjnych, media społecznościowe, dziennikarstwo internetowe etc.) oraz komercyjnego (firmy szkoleniowe, branża PR, społeczna odpowiedzialność biznesu).

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Kreuje i organizuje społeczność lokalną do uczestnictwa w kulturze;
inicjuje i organizuje grupy osób zainteresowanych działalnością artystyczną i kulturalną;
prowadzi zajęcia i warsztaty artystyczne;
przekazuje wiedzę o określonej dziedzinie sztuki oraz uczy technik niezbędnych do jej uprawiania;
stosuje techniki komunikacji społecznej i interpersonalnej w celu integrowania środowiska.
Przekazuje wiedzę, umiejętności i zasady organizacji pracy w zakresie samodzielnego tworzenia medialnych przekazów edukacyjnych;
bada efekty i skutki przekazów medialnych;
promuje wykorzystywanie przekazu medialnego za pośrednictwem telewizji, prasy, radia, komputera, Internetu i jego składowych takich jak: druk, dźwięk, obraz, film, animacja, prezentacja w kształceniu pedagogów i nauczycieli w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego.

Dodatkowe informacje

Media
mass media
Media cyfrowe
Media cyfrowe – dowolnego rodzaju treści zakodowane cyfrowo, najczęściej przez binarny ciąg cyfr, odczytywane za pomocą cyfrowych urządzeń elektronicznych.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika kultury
Pedagogika kultury – dział pedagogiki, którego zadaniem jest kształcenie osobowości przez dobra kultury. Człowiek tworzy kulturę, ale i kultura tworzy człowieka, dlatego potrzebne jest zarazem wychowanie do kultury, jak i przez kulturę. Przez to człowiek odróżnia się od innych stworzeń i staje się człowiekiem.
Media
Polityka była zdominowana przez oportunizm, egoizm, karierowiczostwo. Było i jest to nadal możliwe, bo większość obywateli nie traktuje zbyt poważnie swojej roli w demokratycznym państwie, a także dlatego, że media nie dorastają do swoich powinności jako tzw. czwarta władza. Ignorancja, efekciarstwo, lekceważenie zasad rzetelnego dziennikarstwa, rozumienie konkurencji na rynku jako usprawiedliwiającej każdy dziennikarski grzech, to codzienny obraz większości gazet i telewizji.
Autor: Włodzimierz Cimoszewicz, rozmowa Michała Sutowskiego, krytykapolityczna.pl, 19 października 2011
Media
Najweselej wyglądało informowanie przez media o tym, że w raporcie jest mowa o o związkach tefauenowego ITI z WSI. Rzecz zostałaby prawdopodobnie przemilczana, gdyby nie to, że odezwała się na swoim onecie sama ITI z zapewnieniami „nigdy nie współpracowaliśmy z wywiadem”. Wierzymy, wierzymy!
Autor: Piotr Lisiewicz
Media
Działa tu bardzo prosty mechanizm: media wymuszają taki dwubiegunowy układ. Chcą mieć szeryfa i bandytę. W narracji współczesnych mediów tylko takie jasne podziały dają się opowiedzieć. A światem rządzą media. To jest zmiana o charakterze cywilizacyjnym.Pluralizm realizuje się więc wewnątrz partii, które są czasem bardzo zróżnicowane, tak jak Platforma  –  od Palikota do Gowina. A myślę, że będzie się jeszcze bardziej rozszerzać.
Autor: Jacek Żakowski
Polityka Prywatności