państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Surdopedagogika z terapią pedagogiczną

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/
Specjalność – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich.

Surdopedagogika z terapią pedagogiczną (stacjonarne, niestacjonarne) - przygotowuje do pracy na stanowisku terapeuty w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach rehabilitacyjnych, na stanowisku: nauczyciela na I etapie nauczania; w przedszkolach dla dzieci z wadą słuchu; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania; w przedszkolach integracyjnych; surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
Polityka Prywatności