Warszawa, Polska

DUO-OTM ocena technologii medycznych

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Opis kierunku na stronie uczelni: duo-otm.wum.edu.pl/

DUO OTM to trwające 4 semestry elitarne studia z zakresu oceny technologii medycznych, które są prowadzone wyłącznie na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunku tym mogą kształcić się m.in. lekarze, farmaceuci, absolwenci zdrowia publicznego i innych kierunków medycznych oraz osoby, które ukończyły prawo, ekonomię, statystykę i kierunki pokrewne. Studenci są objęci nauczaniem naprzemiennym - na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia DUO-OTM powinni posiadać zdolność analitycznego myślenia i podstawową umiejętność posługiwania się narzędziami statystycznymi, które poznali w dotychczasowym toku kształcenia. Pożądana jest także znajomość pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/. Dobrze widziana jest także znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Ocena technologii medycznych (OTM; ang. health technology assessment - HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych. Ocena ta bazuje na systematycznym przeglądzie i odnosi się zarówno do efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Poprzez porównanie i ocenę dwóch lub więcej opcjonalnych metod leczenia HTA jest narzędziem zapewniającym przejrzystość i racjonalność decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania konkretnych technologii medycznych.

W Polsce metodologia HTA jest obowiązkowo stosowana  przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych; z tego powodu powinny ją znać osoby podejmujące te decyzje w Ministerstwie Zdrowia (MZ) i Narodowym Funduszu Zdrowia, pracownicy Agencji oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) , ubiegający się o refundację przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz wytwarzających środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyroby medyczne, jak również osoby sporządzające analizy HTA.

Rekrutacja krok po kroku:

Kandydaci mogą rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM https://rekrutacja.wum.edu.pl

- Etap I rekrutacji w formie testu predyspozycji analitycznych odbędzie się 26 sierpnia 2019 r.

- Etap II w formie egzaminu ustnego – rozmowy z kandydatem będzie miał miejsce między 2 a 6 września 2019 r.


Informacje praktyczne:

Strona www https://duo-otm.wum.edu.pl/
Fb https://www.facebook.com/studiamagisterskie/


Kontakt:

Beata Skibińska
Kierownik Operacyjny Projektu DUO-OTM
Warszawski Uniwersytet Medyczny
tel. (0-22) 116 92 18 lub (0-22) 57 20 855
e-mail: beata.skibinska@wum.edu.pl


autor: Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Polityka Prywatności