studiamagisterskie.info
Białystok, Polska

Elektroradiologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe:

  • Korzystania z różnych źródeł wiedzy celem doskonalenia umiejętności zawodowych
  •  Nadzór merytoryczny nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii(EKG,EEG,EMG,EOG) ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej
  • Uczestnictwo w procesie kształcenia techników i licencjatów w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych
  • Wykonania maski termoplastycznej i osłon indywidualnych stosowanych w radioterapii
  • Wykonania algorytmu obliczenia dawki i optymalizacji leczenia w radioterapii
  • Obsługi sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii
  • Czytania i analizowania wyników badań obrazowych
  • Stosowania zasad ochrony radiologicznej
  • Wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i radioterapii
  • Zastosowania przepisów prawnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych

Przykłady zawodów

Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201537
rok 201640
rok 201734
rok 201824
rok 201921
rok 202019
rok 202116
Liczba absolwentów
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201513,5%
absolwenci z roku 201612,5%
absolwenci z roku 20175,9%
absolwenci z roku 201820,8%
absolwenci z roku 20199,5%
absolwenci z roku 202010,5%
absolwenci z roku 20216,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,1%2,3%7,1%7,3%8,3%1,8%3,1%
w II roku2,7%1,5%0,0%2,8%4,0%0,4%
w III roku5,4%3,2%1,5%3,1%3,6%
w IV roku2,0%2,3%2,7%0,7%
w V roku1,3%1,1%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,830,220,951,151,150,330,70
w II roku0,310,210,000,390,580,05
w III roku0,660,500,180,450,56
w IV roku0,230,380,510,11
w V roku0,140,150,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20152,6310,29
absolwenci z roku 20163,119,96
absolwenci z roku 20171,817,39
absolwenci z roku 20185,2011,80
absolwenci z roku 20192,754,42
absolwenci z roku 20200,843,72
absolwenci z roku 20212,443,85
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201594,6%73,0%24,3%
abs. z roku 201692,5%72,5%12,5%
abs. z roku 201797,0%79,4%17,7%
abs. z roku 201875,0%50,0%12,5%
abs. z roku 201995,2%81,0%9,5%
abs. z roku 2020100,0%94,7%0,0%
abs. z roku 2021100,0%81,2%12,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca83,1%78,1%85,3%59,4%77,4%95,2%82,8%
umowa o pracę52,0%56,9%59,8%35,8%71,0%68,9%60,9%
samo­zatrudnienie21,4%9,8%12,7%7,6%2,8%0,0%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 456 zł2 577 zł3 088 zł2 508 zł3 225 zł4 142 zł3 505 zł
w II roku3 108 zł3 052 zł3 991 zł3 257 zł4 393 zł6 698 zł
w III roku3 771 zł3 586 zł4 556 zł3 486 zł5 493 zł
w IV roku4 322 zł4 055 zł5 095 zł4 461 zł
w V roku4 267 zł5 776 zł5 753 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 289 zł2 336 zł2 783 zł2 505 zł3 082 zł3 801 zł4 236 zł
w II roku2 783 zł2 821 zł3 622 zł3 222 zł4 149 zł5 406 zł
w III roku3 194 zł3 212 zł4 059 zł3 759 zł5 294 zł
w IV roku3 770 zł3 670 zł4 165 zł4 464 zł
w V roku3 842 zł4 988 zł5 121 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,680,640,720,560,690,810,58
w II roku0,820,730,870,690,861,19
w III roku0,920,780,920,680,96
w IV roku0,960,830,940,78
w V roku0,891,090,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319

lekarski-2.png
Polityka Prywatności