państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Białystok, Polska

Elektroradiologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe:

  • Korzystania z różnych źródeł wiedzy celem doskonalenia umiejętności zawodowych
  •  Nadzór merytoryczny nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii(EKG,EEG,EMG,EOG) ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej
  • Uczestnictwo w procesie kształcenia techników i licencjatów w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych
  • Wykonania maski termoplastycznej i osłon indywidualnych stosowanych w radioterapii
  • Wykonania algorytmu obliczenia dawki i optymalizacji leczenia w radioterapii
  • Obsługi sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii
  • Czytania i analizowania wyników badań obrazowych
  • Stosowania zasad ochrony radiologicznej
  • Wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i radioterapii
  • Zastosowania przepisów prawnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych

Przykłady zawodów

Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201537
rok 201640
rok 201734
Liczba absolwentów
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201519,0%
absolwenci z roku 201612,5%
absolwenci z roku 201717,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku8,1%2,3%7,3%
w II roku2,7%1,5%
w III roku5,4%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,830,221,03
w II roku0,310,21
w III roku0,66
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20152,637,40
absolwenci z roku 20162,394,99
absolwenci z roku 20171,813,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201594,6%73,0%21,6%
abs. z roku 201692,5%72,5%12,5%
abs. z roku 201797,0%79,4%17,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca82,0%78,1%85,1%
umowa o pracę52,0%56,9%59,4%
samo­zatrudnienie18,7%9,8%12,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 456 zł2 577 zł3 077 zł
w II roku3 108 zł3 040 zł
w III roku3 746 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 289 zł2 336 zł2 772 zł
w II roku2 783 zł2 810 zł
w III roku3 171 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroradiologia - UMB, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,680,640,70
w II roku0,820,72
w III roku0,91
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMB, Elektroradiologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności