Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie i finanse międzynarodowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Program nowej specjalności umożliwia wybieranie studentom indywidualnych ścieżek rozwoju. Studenci będą mieli do wyboru bogatą listę przedmiotów, zawierających treści dostosowane do problematyki zarządzania i finansów międzynarodowych. Jest to jedyna, unikatowa na naszej Uczelni specjalność, nawiązująca do specyficznego międzynarodowego kontekstu problematyki działalności podmiotów gospodarczych. Intencją dokonanej zmiany jest optymalne przygotowanie absolwentów w zakresie kluczowych kompetencji, umożliwiających podejmowanie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zaangażowanych w działalność międzynarodową bądź funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów oferuje kompleksową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, systemów walutowych, budowania strategii na rynkach międzynarodowych, funkcjonowania w zespołach wielokulturowych, zarządzania zespołami i projektami międzynarodowymi, zarządzaniem strategicznym na rynkach międzynarodowych oraz skutecznym przywództwem. Studiujący na tej specjalności mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, z którym Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP realizuje wspólny program dydaktyczny i naukowy.

Dodatkowe informacje

Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności