Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie portem lotniczym

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Celem procesu kształcenia na specjalności zarządzanie portem lotniczym jest uzyskanie przez studenta pogłębionej wiedzy z zakresu form organizacyjnych portów lotniczych oraz zasad ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju, a także struktury otoczenia i zależności zachodzących pomiędzy portem lotniczym a otoczeniem. Nabycie przez studenta umiejętności i poznanie narzędzi w zakresie zarządzania portem lotniczym oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w procesie zarządzania portem lotniczym.

Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalnych absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach związanych z rynkiem lotniczym, a także w jednostkach doradczych oraz naukowych zajmujących się zagadnieniami ekonomiki portów lotniczych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności