Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Do założenia i prowadzenia własnej firmy niezbędny jest duch przedsiębiorczy przyszłego właściciela, jednak aby efektywnie działać, potrzebna jest również wiedza na temat ekonomicznych zasad tworzenia i zarządzania MŚP w różnych dziedzinach działalności gospodarczej oraz jego interakcji z otoczeniem ekonomicznym.

W trakcie studiów na specjalności studenci:

  • nabędą wiedzę dotyczącą międzynarodowego kontekstu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach w języku hiszpańskim na temat doświadczeń funkcjonowania tego sektora i prowadzonej wobec niego polityki gospodarczej,
  • pozyskają praktyczne informacje na temat tworzenia i źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,
  • nauczą się tworzenia poprawnego biznesplanu i budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planowania finansowego przedsięwzięć gospodarczych,
  • sprawdzą swoje umiejętności prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej w trakcie symulacyjnej gry biznesowej,
  • poznają internetowe narzędzia wsparcia i promocji własnego przedsiębiorstwa,
  • nabędą wiedzę związaną z prowadzeniem działalności na rynkach międzynarodowych, w tym umiejętność rozliczania transakcji międzynarodowych,
  • poznają elementy otoczenia instytucjonalnego, w tym wsparcia przedsiębiorczości oraz rozliczania projektów unijnych.
Absolwenci specjalności są przygotowani do tworzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, stosowania narzędzi finansowych i marketingowych, współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego oraz wchodzenia na rynki zagraniczne.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści w zakresie przedsiębiorczości i sektora MŚP w krajowych i międzynarodowych organizacjach związanych z polityką wspierania MŚP, takich jak przykładowo inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, klastry, wydziały działalności gospodarczej, izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe dla MŚP (np. venture capital).

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.
Przedsiębiorczość
Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa: gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk, oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane, a odpowiadające im potrzeby ludzkie – zaspokojone. Jednakże zysk nie jest jedynym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć, że mimo poprawnego rachunku ekonomicznego, ludzie którzy stanowią najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się ich godność. Jest to nie tylko moralnie niedopuszczalne, lecz na dłuższą metę musi też negatywnie odbić się na gospodarczej skuteczności przedsiębiorstwa. Celem zaś przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu. Zysk nie jest jedynym regulatorem życia przedsiębiorstwa; obok niego należy brać pod uwagę czynniki ludzkie i moralne, które z perspektywy dłuższego czasu okazują się przynajmniej równie istotne dla życia przedsiębiorstwa.
Autor: Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991
Przedsiębiorczość
Cofaliśmy się przez ostatnie 30 lat. Bogaci biznesmeni tacy jak ja, nie stwarzają miejsc pracy. One są raczej konsekwencją systemu ekonomicznego w którym pętla sprzężenia zwrotnego była pobudzana przez konsumentów z klasy średniej – a kiedy oni mają się świetnie, biznesy rosną, zwiększają zatrudnienie i przynoszą zysk właścicielom. Dlatego opodatkowanie bogatych, by finansować inwestycje, przynosi korzyści wszystkim. To wielki interes zarówno dla klasy średniej, jak i dla bogatych.
Autor: Nick Hanauer
Przedsiębiorczość
Nawet ci, którzy prowadzą biznesy w państwach bogatych, nie muszą być tak przedsiębiorczy jak ich odpowiednicy w biednych. W tych ostatnich przedsiębiorcy nieustannie popadają w tarapaty. (…) Przeciętny amerykański biznesmen nie przetrwałby nawet tygodnia, gdyby – jako szef małej firmy w Maputo czy Phnom Penh – musiał stawiać czoła takim problemom.
Autor: Ha-Joon Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, przeł. Barbara Szelewa, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 210–211.
Polityka Prywatności