Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Dyplom magistra ekonomii ze specjalnością przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest doskonałą wizytówką i gwarantem wysokiej jakości wykształcenia, od lat bardzo wysoko cenionym wśród pracodawców. Absolwenci tej specjalności posiadają szeroką wiedzą na temat relacji gospodarczych w Europie i na świcie przy jednoczesnej znajomości gospodarki na poziomie mikro, co jest obecnie ważnym komponentem współczesnej dyplomacji.
Celem studiów jest przygotowanie do pracy:

  • w firmach i instytucjach otoczenia biznesu (w charakterze konsultantów, specjalistów i szkoleniowców w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków pomocowych UE, specjalistów z zakresu gospodarki UE, państw członkowskich UE oraz przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi współfinansowanymi z funduszy UE),
  • w administracji wszystkich szczebli (pracownicy instytucji UE i organizacji międzynarodowych, specjaliści administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej, funduszy europejskich i współpracy z instytucjami UE),
  • w sferze dyplomacji (dyplomacji, specjalności ds. gospodarczych w przedstawicielstwach dyplomatycznych, handlowych i urzędach konsularnych),
  • w sektorze przedsiębiorstw (przedsiębiorcy i pracownicy firm produkcyjnych i usługowych skutecznie konkurujących na jednolitym rynku europejskim),

Doskonała znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej oraz zasad dyplomacji gospodarczej stwarza szanse na podjęcie pracy w atrakcyjnych i rozwojowych firmach oraz instytucjach.

Dodatkowe informacje

Dyplomacja
Dyplomacja – czynności prowadzone między państwami, w celu zawarcia umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
dyplomacja gospodarcza
Dyplomacja gospodarcza – realizacja działań zmierzających do podniesienia pozycji międzynarodowej państwa poprzez szeroko rozumianą promocję interesów gospodarczych kraju jako całości (m.in. poprzez negocjację i podpisywanie porozumień i umów handlowych, członkostwo w międzynarodowych i regionalnych organizacjach gospodarczych itp.) oraz partykularnych interesów poszczególnych jego podmiotowych elementów (poszukiwanie partnerów zagranicznych dla firm krajowych, promocja narodowych eksporterów i przyciąganie zagranicznych inwestycji) przez przedstawicieli państwa – profesjonalnych dyplomatów gospodarczych.
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.
Dyplomacja
Jeżeli kobieta światowa mówi „nie” – to znaczy „być może”.
Jeżeli mówi „być może” – to znaczy „tak”.
Jeżeli mówi „tak” – to znaczy, że nie jest kobietą światową.
Jeżeli dyplomata mówi „tak” – to znaczy „być może”.
Jeżeli mówi „być może” – to znaczy „nie”.
Jeżeli mówi „nie” – to znaczy, że nie jest dyplomatą.
Autor: przypisywane Henry'emu Louisowi Menckenowi
Dyplomacja
Dyplomacja nie musi być przyjemna, ważne by była skuteczna.
Autor: Tom Clancy
Dyplomacja
Najlepszymi dyplomatami są ludzie leniwi i inteligentni.
Autor: Charles-Maurice de Talleyrand
Polityka Prywatności