Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zasoby ludzkie w organizacji

II stopnia
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent obok kwalifikacji ekonomisty posiada przygotowanie do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Rozumie i potrafi wykorzystywać informacje z różnych dyscyplin w celu doskonalenia zarządzania ludźmi. Posiada zaawansowane umiejętności pozwalające skutecznie negocjować, komunikować się i motywować. Potrafi sprawnie organizować pracę w zespołach projektowych. Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności swoich i innych oraz wie jak uruchamiać procesy wzajemnego uczenia się ludzi w organizacjach. Jest osobą łatwo odnajdującą się na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Zasoby
Zasoby naturalne
Zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).
Polityka Prywatności