państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Poznań, Polska

Zasoby ludzkie w organizacji

II stopnia
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent obok kwalifikacji ekonomisty posiada przygotowanie do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Rozumie i potrafi wykorzystywać informacje z różnych dyscyplin w celu doskonalenia zarządzania ludźmi. Posiada zaawansowane umiejętności pozwalające skutecznie negocjować, komunikować się i motywować. Potrafi sprawnie organizować pracę w zespołach projektowych. Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności swoich i innych oraz wie jak uruchamiać procesy wzajemnego uczenia się ludzi w organizacjach. Jest osobą łatwo odnajdującą się na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy Unii Europejskiej.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zasoby
Zasoby naturalne
Zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).
Polityka Prywatności