Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, w ramach specjalności DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu  doradcy zawodowego i personalnego. 

Celem studiów  jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Absolwent specjalności przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego, a także sprawnego posługiwania się  warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery,  wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo. Studia przygotowują ponadto do korzystania z narzędzi i technik coachingowych i efektywnego wykorzystywania elementów coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym motywowaniu i rozwijaniu kompetencji wychowanków/podopiecznych.

Zakres tematyczny:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodo znawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Współczesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, poza formalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej grupowej
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan działania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Super wizja w doradztwie zawodowym
 • Istota i przebieg coachingu
 • Narzędzia i komunikacja w coachingu
 • Metodyka rozmów coachingowych
 • Planowanie i wdrażanie działań coachingowych

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego, ale również umożliwiają realizację roli doradcy zawodowego w organizacja i instytucjach rynku pracy i biznesu. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, jak również posiadają kompetencje coachingowe, kluczowe dla efektywnego wspierania jednostek w aktywnym poruszaniu się po rynku pracy.

Podstawa prawna nabywanych kwalifikacji:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532 z późn. zm.)
Polityka Prywatności