Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Administracja przygotowują do wykonywania pracy w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju podmiotach III sektora (stowarzyszeniach i fundacjach), współpracujących z administracją publiczną.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-05-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące
osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja”
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia
odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny
pozytywnej.


Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych, siedem
uzyskało ocenę „w pełni” tj.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich
weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia
studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Kryterium dotyczące
badań naukowych nie było oceniane, ponieważ w jednostce realizującej wyłącznie studia pierwszego
stopnia prowadzenie badań nie było obligatoryjne.
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności