państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Studia na specjalności terapia pedagogiczna z elementami logopedii dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Są doskonałym uzupełnieniem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga szkolnego oraz  edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczycieli prowadzących inne przedmioty w szkole podstawowej.

Studia opierają się na ciekawym, zróżnicowanym i praktycznym programie nauczania obejmującym takie przedmioty, jak:

 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Drama i teatr w terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum Autyzmu
 • Tyflopedagogika - elementy
 • Surdopedagogika - elementy
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Socjoterapia
 • Wykorzystanie technik plastycznych w terapii pedagogicznej
 • Muzykoterapia
 • Terapie logopedyczne
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

Absolwent terapii pedagogicznej z logopedią przygotowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w takich instytucjach, jak:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I-III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne)
 • szkoły na stanowisku pedagoga szkolnego
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy małego dziecka
 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej
 • placówki świadczące usługi wspomagania rozwoju dziecka
 • szkolne oddziały przyszpitalne
 • szkoły sanatoryjne.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .

Dodatkowe informacje

terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności