Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Coaching

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej i coachingu.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych w każdym wieku. Zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Nauczy się, jak pracować metodą coachingu, oraz uzyska przygotowanie trenerskie.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy i animatora w:

  • przedszkolach i szkołach;
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto tak student, jak i absolwent, może uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyska tytuł Młodszego Trenera Podmiotowości, co oznacza, że będzie posiadał kompetencje niezbędne do nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.


Polityka Prywatności