Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań resocjalizacyjnych w różnorodnych placówkach.

Student pozna funkcje dydaktyka w procesie resocjalizacji, a także nabędzie informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania osoby nieprzystosowanej społecznie oraz z metod pracy z taką osobą. Posiądzie wiedzę na temat współczesnych poglądów z zakresu resocjalizacji i pozna kierunki przeobrażeń tej dziedziny. Dowie się, na czym polega praca kuratora sądowego. Zdobędzie również informacje o prawnych podstawach pracy na terenie zakładów karnych i pozna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił krytycznie oceniać rolę pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości oraz będzie miał świadomość negatywnych czynników warunkujących pracę resocjalizacyjną zakładach zamkniętych.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – wywodzi się z pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie. Osoby takie poddaje się resocjalizacji.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności