Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Niespotykana w innych uczelniach specjalność, która łączy wiedzę pedagogiczną z poznawaniem nowoczesnych metod szkolenia pracownika, jego wsparcia doradczego. Te studia są podstawą do uzyskania profesjonalnego przygotowania do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. Student zdobywa umiejętności pozwalające mu na udzielanie pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wspieranie osób dorosłych w podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Nowoczesnym wyróżnikiem kształcenia w ramach specjalności jest zdobywanie kompetencji w zakresie mentoringu biznesowego – rozumianego jako metoda szkolenia i adaptacji pracownika do firmy, oparta na relacji partnerskiej między pracownikiem a przydzielonym mu mentorem. Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli eksperta, który tworzy i monitoruje programy mentoringowe w organizacji oraz zna metodykę pracy mentora.
Polityka Prywatności