Warszawa, Polska

Skarbowość i audyt

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Przejrzystość działań jednostek prywatnych i publicznych wynika z wielu aspektów. Obowiązki podatkowe, finanse czy przepisy prawne wymagają wiedzy i umiejętności nimi zarządzania. Każdy z tych obszarów musi być prowadzony transparentnie tak, by nie naruszał odgórnie narzuconych i obowiązujących standardów. Studiując skarbowość i audyt poznasz szczegóły funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych oraz dowiesz się jak wyglądają wewnętrzne procesy zarządzania podatkowego i finansowego. Sprawdzisz w praktyce jak skutecznie przeprowadzać controlling finansowy, poznasz rodzaje i mechanizmy funkcjonowania audytu. Pokażemy Ci jak prezentować oceny jednostek gospodarczych oraz w jaki sposób rekomendować zalecenia po przeprowadzonej kontroli podatkowej lub audytu finansowego.

Przykłady zawodów

Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Dodatkowe informacje

Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności