Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/administracja2/
Czas trwania:

4 semestry

ECTS:

120

Opis kierunku:

Celem studiów jest umożliwienie absolwentom zdobycia wiedzy i umiejętności, a także przyjmowania postaw, które pozwalają wypełniać obowiązki zawodowe w różnych jednostkach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych, zwłaszcza tych, które współdziałają lub komunikują się z administracją publiczną.

Kształtowane w procesie nauczania kompetencje są niezbędne do pracy w administracji publicznej oraz w sektorze publicznym i dotyczą w szczególności istoty, prawidłowiści i problemów funkcjonowania administracji oraz sposobów skutecznego ich rozwiązywania. Program kształcenia zapewnia również rozwój umiejętności menedżerskich, a także ogólnych.

Czesne za semestr:

-Studia niestacjonarne:

Płatność jednorazowa: 3200 PLN
Płatność w 5 ratach: 5 x 660 PLN

Opłata rekrutacyjna: 375 PLN

Terminy rekrutacji:

Maj - Wrzesień.

Kontakt:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa, Polska
Tel.+48 22 519 21 70
E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl,
Koordynator biura rekrutacji: Małgorzata Żak

Wymagania rekrutacyjne:

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych i otrzymanie tytułu naukowego licencjat, inżynier, magister lub odpowiednika tych tytułów. (www.kozminski.edu.pl/administracja2/#zasady)

Stypendia:

Studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe, socjalne.

Ocena programowa PKA

Data: 2013-01-17
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że wysoki poziom kształcenia na kierunku „administracja” prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych – siedem uzyskało ocenę wyróżniającą, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju ocenianego kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Kryterium – prowadzenie badań naukowych – uzyskało ocenę w pełni.
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności