Warszawa, Polska

Administracja skarbowa

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry urzędników potrafiących funkcjonować na wszystkich szczeblach organów zajmujących się wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań o charakterze podatkowym.

Program nauczania realizowany w ramach tej specjalizacji pozwala na poznanie wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralną częścią edukacji jest materia prawa finansowego, systemu podatkowego, celnego i dewizowego wzbogacona o dziedzinę wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych.

Ukończenie tej specjalności pozwala na uzyskanie wiedzy, z zakresu polityki finansowej państwa im jej realizacji przez struktury administracji publicznej, predestynującej do podejmowania zatrudnienia w sektorze finansów publicznych.

Przykłady zawodów

Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja skarbowa
Administracja skarbowa – instytucje i organy państwowe zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Polityka Prywatności