Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rachunkowość i audyt

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.

Ponadto absolwent cechuje się znajomością rachunkowości w ujęciu prawa polskiego i międzynarodowego oraz umiejętnością wykorzystania narzędzi controllingu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przy szerokiej ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz technologii informatycznych. Absolwent posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, wykorzystując szerokie instrumentarium rachunkowości zarządczej i controllingu.

Absolwent jest specjalistą zdolnym do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w rachunkowości i zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych (np. w ramach grup kapitałowych), jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych, przygotowania dokumentów (sprawozdań finansowych), dokonywania analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych takich jak wprowadzanie nowego produktu, usługi czy technologii, doboru źródeł finansowania i szacowania ryzyka związanego z tymi decyzjami. Zdobył wiedzę menedżerską wspomagającą współpracę między jednostkami gospodarczymi i instytucjami finansowymi (np. bankami).

Absolwent posiada przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, głównego księgowego i księgowego, analityka ds. ekonomicznych, analityka ds. kontroli kosztów, analityka kredytowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej i controllingu. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.

Dodatkowe informacje

Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności